opublikowano dnia 10 listopada 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Smętka 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu schodów zewnętrznych zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2411-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 6.

Administrator Sp. z o.o w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac

– demontaż istniejącej okładziny,

– uzupełnienie betonu i profilowanie płyty betonowej spocznika w celu prawidłowego otwierania skrzydła po wykonaniu okładziny kamiennej,

– wymiana istniejącej wycieraczki na nową systemową, kratową ze stali ocynkowanej,

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w systemie Weber lub równoważnym (taśmy uszczelniające, mikrozaprawy uszczelniające),

– położenie płyt granitowych na spoczniku, stopnicach i podstopniach wraz z cokolikami (płyty kamienne antypoślizgowe np. płomieniowane), stopnice z noskami

– ściany boczne schodów wykończyć w tynku żywicznym (naprawa ubytków tynku, wyrównanie powierzchni, zatopienie siatki, położenie struktury żywicznej)

balustrada – dwa warianty:

a)oczyszczenie balustrady i poręczy wraz z zabezpieczeniem elementów środkami antykorozyjnymi oraz pomalowaniem.

b) wykonanie nowej balustrady ze stali nierdzewnej mocowanej do boku schodów.

– montaż na schody szyn najazdowych ze stali nierdzewnej.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.