opublikowano dnia 13 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Suwalskiej 9 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu schodów zewnętrznych zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2706-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Suwalska 9.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Remont schodów zewnętrzmych:

– skucie luźnych tynków,

– usunięcie luźnych elementów posadzki betonowej,

– uzupełnienie tynków wraz z wtopieniem siatki w miejscu ich braku,

– uzupełnienie ubytków i spękań w posadzce betonowej oraz w w stopniach,

– usunięcie odspojonych płytek (schody do klatki)

– uzupełnienie płytek o kolorze i fakturze zbliżonej do istniejących

– zbicie tynków na spodzie i bokach schodów,

– wykonanie nowych tynków na spodzie i bokach schodów,

– malowanie spodu oraz boków schodów

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.

 

pobierz Pliki