opublikowano dnia 12 stycznia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Remont stropu nad pomieszczeniem łazienki w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku wielorodzinnym przy ul. Dąbrowskiego 13 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu stropu nad pomieszczeniem łazienki w lokalu mieszkalnym nr 9 zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0202-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 13.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

  1. Remont stropu nad pomieszczeniem łazienki w lokalu mieszkalnym nr 9 na podstawie pozwolenia na budowę i sporządzonego projektu technicznego  
  2. Ustanowić na koszt wykonawcy kierownika budowy: nadzór nad pracami oraz prowadzenie dziennika budowy, przygotowywanie wniosków i pism związanych ze zgłoszeniem rozpoczęcia budowy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.