opublikowano dnia 11 grudnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont tarasu (od strony ul. Bohaterów Westerplatte) w budynku przy ul. Boh. Westerplatte 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remont tarasu (od strony ul. Boh. Westerplatte)  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2012-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac remontu tarasu :

– skucie wszystkich cokolików i okładziny tarasu z płytek

wymiana odpływów punktowych z PVC odprowadzających wody opadowe

– wykonanie warstwy wyrównującej posadzkę tarasu

– wykonanie izolacji poziomej z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej, z zastosowaniem taśm uszczelniających na połączeniach ze ścianami (hydroizolacja podpłytkowa)

położenie płytek ceramicznych mrozoodpornych, antypoślizgowych na wysokoelastycznej zaprawie klejowej łącznie z cokolikami na ścianie

– zaspoinowanie płytek elastyczną zaprawą do spoinowania,

 

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

    7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.