opublikowano dnia 22 marca 2024

ROZEZNANIE CENOWE Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOSZTORYSEM REMONTU BUDYNKU GARAŻOWEGO PRZY UL. SIKORSKIEGO W GIŻYCKU
NA DZ. NR
1367/4

W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art.2 pkt. 1 – wartość zamówienia poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN

  • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
  • Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.). – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r poz. 1129 z późn. zm.)

  • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Administrator Sp. z o. o. , ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
tel: 87 428 25 80, e-mail: admtechniczny245@wp.pl
Strona internetowa:
http://www.administrator-gizycko.pl, zakładka: przetargi/zapytania ofertowe
Dokumentację niniejszego zadania zamieszczono na stronie internetowej zamawiającego; przy czym za „zamawiającego” należy rozumieć podmiot (Administrator sp. z o. o.) zamierzający w pierwszym rzędzie ustalić cenę „przedmiotu zamówienia” i w dalszej kolejności dopuszczający możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji dysponowania przez Gminę Miejska Giżycko środkami na realizację zadania w kwocie wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

II. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w punkcie III, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwa starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji dysponowania przez Gminę Miejską Giżycko środkami na realizację zadania w kwocie wynikającej z najkorzystniejszej oferty.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem remontu garażu przy ul. Sikorskiego w Giżycku na działce nr 1367/4.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono w garażu nr 11 obecność zarysowań ścian.

2. Zakres prac:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa 3 egzemplarze. Wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc. lub docx. i pdf.) – 1 egz. Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD.

b) Kosztorys inwestorski, w którym do wyceny należy przyjąć składniki cenotwórcze do kosztorysowania obowiązujące w I kwartale 2024r. publikowane w informatorze o stawkach robocizny kosztorysowej, cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów „SEKOCENBUD” . Wersja papierowa: kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze, przedmiar – 2 egzemplarze. Wersja elektroniczna (format ath i pdf.) 1 szt. dostarczona na płycie CD.

c) Dokumentacja projektowa remontu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami:

-w wersji papierowej 3 egzemplarze projektu budowlanego i 3 egzemplarze projektu technicznego;

-wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc. lub docx. i pdf.) – 1 egz. Wersje elektroniczne należy dostarczyć na płycie CD.

d) Określony w ust. 1 przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z zakresem rzeczowym wynikającym z programu funkcjonalno – użytkowego, wizji lokalnej dokumentacji technicznej wykonanej przez Wykonawcę oraz przewidywanymi kosztami warunkującymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

e) Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu remontu (obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej).

f) Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana tak, by umożliwić realizację i oddanie do użytkowania i eksploatacji pomieszczeń składowych.

g) W załączeniu zdjęcia obiektu oraz szkic z lokalizacją.

IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia do dnia:
2 miesiące od daty zawarcia umowy

V. Warunki płatności:
Płatność przelewem po dokonaniu
protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi pozwoleniami na podane przez Wykonawcę konto na fakturze. Termin zapłaty faktury: do 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru). Przewiduje się płatność w dwóch ratach: 50% po wykonaniu dokumentacji projektowej, 50% po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

VI. Okres gwarancji.
Minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru
dokumentacji projektowej.

VII. Opis sposobu złożenia oferty
1) Oferta winna być sporządzona na lub zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia
05.04.2024 do godziny 12:00 w formie (do wyboru):
– pisemnie (listownie) na adres: Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko
– w wersji elektronicznej (zeskanowany podpisany formularz oferty) na adres e-mail:
admtechniczny245@wp.pl
7) Osoby do kontaktu:
Patryk Kobielski – Inspektor Techniczny
Tel: 87 428 25 80, w godzinach od poniedziałku do piątku: 9:00 – 1
4:00.

VIII. Kryterium wyboru oferty:
W trakcie wyboru
najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  • najniższa cena oferty- 100 %.

Sposób oceny oferty:

– najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

            Cn

Wp= ——— xR

           Cof

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn – najniższa proponowana cena brutto

Cof – cena brutto oferty badanej

R – ranga (100)

IX. Do oferty należy załączyć:
– Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” – załącznik do zaproszenia

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert o miejscu i terminie podpisania umowy, zaś zestawienie złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego http://www.administrator-gizycko.pl . Za datę pisemnego poinformowania uznaje się wysłanie w tym terminie przez Zamawiającego informacji, o której mowa w zdaniu drogą pocztową, drogą mailową lub telefonicznie, jeżeli oferent zamieści nr kontaktowy lub adres e-mail w formularzu ofertowym.

X. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. z siedzibą w Giżycku, ul. Pocztowa 3.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 powołanego wyżej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ze zm.
3.W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Administrator Sp. z o. o.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
8.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.