opublikowano dnia 13 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Sporządzenie audytu wraz z kosztorysem remontu budynku przy ul. Białostocka 22 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  sporządzenia audytu wraz z kosztorysem remontu budynku  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2706-2023r. do godz. 12:00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 22

Administrator Sp. z o.o działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Białostocka 22 zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Wykonanie audytu wraz z kosztorysem remontu budynku. Sporządzona dokumentacja ma na celu zyskanie dofinansowania z premii remontowej na warunkach Banku Gospodarstwa Krajowego.

 2. Ze względu na brak dokumentacji technicznej obiektu, Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac

 3. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wersja papierowa i elektroniczna (edytowalna) na niżej wymienione wstępnie uzgodnione z Zarządem Wspólnoty prace:

  docieplenie ścian nadziemia styropianem gr. ok 15cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

  – docieplenie cokołu budynku (od poziomu gruntu do poziomu ścian nadziemia) styropianem XPS lub styropianem o podwyższonej odporności na wodę gr. ok 10cm wraz z wykonaniem tynku żywicznego

  wymiana opaski wokół budynku na opaskę z tłucznia wraz z podbudową

  – zszywanie zarysowań murów prętami spiralnymi w systemie Helifix lub równoważny

  – remont murku oporowego przy wejściu głównym do budynku (usunięcie donic, remont czapy betonowej oraz ściany, montaż barierki itp.)

  wymiana istniejących studzienek okiennych od strony elewacji frontowej na nowe systemowe wraz z zamurowaniem 1 otworu okiennego

  konserwacja, uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie drewnianego okna owalnego klatki schodowej

  – wymiana nawierzchni ciągu komunikacyjnego wzdłuż drogi wewnętrznej na posesji na kostkę betonową wraz z podbudową

  wymiana szafki gazowej wraz z konserwacją instalacji gazowej znajdującej się na elewacji

  – wymiana parapetów zewnętrznych na nowe

  – przebudowa odpływu wód opadowych z tarasu I piętra na elewacji frontowej

  – remont tarasu na I piętrze elewacji frontowej polegający na usunięciu słupków betonowych balustrady, wykonaniu nowych czap betonowych, montażu nowych balustrad, wykonanie tynku strukturalnego na wewnętrznej stronie ścian tarasu

  – remont zadaszenia nad wejściem głównym ( wykonanie nowej hydroizolacji wraz z nowym pokryciem z blachy i obróbkami)

  – uzupełnienie styropianu na istniejącym dociepleniu ścian wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

  wykonanie tynku cienkowarstwowego na spodów płyt balkonowych (z zatopieniem siatki elewacyjnej)

  usunięcie okładzin z paneli PVC

  – docieplenie ścian lukarn styropianem gr. ok. 10cm wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego i obróbkami blacharskimi

  demontaż i ponowny montaż anten

  – uzupełnienie ubytków gzymsów wraz z położeniem tynku cienkowarstwowego (z zatopieniem siatki elewacyjnej)

 4. Szczegółowy zakres prac należy uzgodnić z Zarządem budynku.

  Informacje szczegółowe:

 5. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych prac.

 6. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 7. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 8. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 9. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.