opublikowano dnia 2 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Sprawowanie nadzoru archeologicznego przy prowadzeniu prac ziemnych w sąsiedztwie budynku przy ul. Dąbrowskiego 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  pełnienie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy
: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 16-01-2024r. do godz. 12:00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 3

Administrator Sp. z o.o działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbrowskiego 3 zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

  1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania odrębnego pozwolenia na prowadzenie nadzoru archeologicznego w związku z ww pracami

  2. Nadzór archeologiczny prac ziemnych przez osobę z uprawnieniami archeologicznymi oraz dopełnienie formalności z WUOZ

  3. W załączeniu zakres wnioskowanych do WUOZ prac, skan decyzji WUOZ, o narzuceniu nadzoru archeologicznego oraz zdjęcia terenu, na którym będą prowadzone prace

    Informacje szczegółowe:

  4. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych prac.

  5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  6. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  7. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  8. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.