opublikowano dnia 8 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Utwardzenie terenu przy budynku przy ul. Konarskiego 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie utwardzenia terenu parkingu przy budynku przy ul. Konarskiego 1 zgodnie z mapką przedstawioną w załączniku.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1905-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 1.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1: wykonanie utwardzenia z tłucznia

– geodezyjne wytyczenie punktu „P”

– zebranie ok. 25cm wierzchniej warstwy gruntu

– ułożenie geowłókniny

– osadzenie krawężników najazdowych wokół utwardzanego gruntu, stabilizowanych cementem

– ułożenie warstwy tłucznia (uziarnienie 31,5mm-63mm) ok. 10cm

– ułożenie warstwy grysu (uziarnienie 2mm-31,5mm) ok. 15cm

– zagęszczenie nawiezionych frakcji

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Zadanie 2: przedłużenie chodnika

– zebranie wierzchniej warstwy gruntu

– ułożenie geowłókniny

– wykonanie podbudowy z pospółki gr.15cm

– osadzenie krawężników stabilizowanych cementem

– wykonanie podsypki z piaskowo-cementowej 1:4 o gr. 5cm

– ułożenie płytek betonowych analogicznych do istniejących w przejściu

– zamulenie chodnika

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.