opublikowano dnia 26 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Sporządzenia audytu energetycznego wraz z kosztorysem termomodernizacji budynku Piękna Góra 5

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  sporządzenia audytu energetycznego wraz z kosztorysem termomodernizacji budynku  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1206-2023r. do godz. 12:00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Piękna Góra 5

Administrator Sp. z o.o działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piękna Góra 5 zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

  1. Wykonanie audyty energetycznego wraz z kosztorysem termomodernizacji budynku. Szczegółowy zakres prac należy uzgodnić z Zarządem budynku. Sporządzona dokumentacja ma na celu zyskanie premii termomodernizacyjnej

  2. Ze względu na brak dokumentacji technicznej obiektu, Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac

  3. W załączeniu zdjęcia obiektu.

    Informacje szczegółowe:

  4. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych prac.

  5. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  6. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  7. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  8. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.