opublikowano dnia 6 grudnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie badania kamerą termowizyjną z analizą temperaturową w budynku ul. Kombatantów 1A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  badania kamerą termowizyjną lokalu nr 4 (2 pokoje) nad wjazdem do garażu od strony zachodniej budynku oraz interpretacja wyników, pod kątem weryfikacji przyczyny zawilgocenia ścian.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
1312-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kombatantów 1A prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

1. Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za wykonanie zadania.

2. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

3. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.