opublikowano dnia 10 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie bramy z furtką Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. J. Zajączka 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania bramy z furtką zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2407-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Gen. J. Zajączka 7

Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Zadanie 1:

– okazanie przebiegu granic przez geodetę,

wstawienie  słupków bramy wjazdowej oraz furtki od strony ul. Gen. J. Zajączka . Brama dwuskrzydłowa otwierana mechanicznie. Brama i furtki z profili metalowych zamkniętych, wypełnionych profilem pionowym zakończonym grotem. Wymiary bramy: około 3,8m x 1,6m. Wymiary furtki wejściowych: około 1,0m x 1,6m. Furtki z zamkiem (7 szt. kluczy). Kolor bramy i furtek – czarny.

– przemurowanie słupka wraz z otynkowaniem

uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Zadanie 2:

– doprowadzenie kabli zasilających centralkę, 2 siłowniki oraz 2 czujki

– zakup i montaż centralki, siłowników oraz czujek

– zakup i programowanie pilotów do bramy (7 szt.)

uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

UWAGA:

Zadania 1 i 2 należy wycenić oddzielnie.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.