opublikowano dnia 5 lipca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu 3 wiatrołapów budynku przy ul. Konarskiego 16 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie remontu 3 wiatrołapów budynku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2307-2024r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 16.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót remontu trzech wiatrołapów (wersja papierowa i elektroniczna edytowalna ath) na niżej wymienione prace:

  1) Prace wewnątrz wiatrołapów:

  zabezpieczenie okien i drzwi folią

  – oczyszczenie z luźnej malatury drzwi między klatką schodową a wiatrołapem oraz dwukrotne pomalowanie obustronne drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą (kolor do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty)

  – wkucie przewodów znajdujących się natynkowo

  – demontaż i ponowny montaż oświetlenia i skrzynek na listy

  – zdzieranie farb istniejących ścian

  – skucie luźnych tynków oraz uzupełnienie tynków na ścianach (wraz z gruntowaniem powierzchni przed położeniem tynków)

  – położenie na ścianach gruntu szczepnego z kwarcem

  – położenie tynku żywicznego/mozaikowego na całej wysokości ścian

  – montaż systemowych listew dylatacyjnych w narożnikach ścian i sufitu (na połączeniu wiatrołapu z budynkiem) wraz z uzupełnieniem szczelin kitami trwale plastycznymi

  – montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu systemowym (sufit podwieszony bezpośrednio pod płytami korytkowymi) wraz z gruntowaniem, szpachlowaniem i dwukrotnym pomalowanie farbą emulsyjną

  2) Prace na zewnątrz wiatrołapów:

  – demontaż rynien zatopionych w elewacji budynku

  – wymiana rynnien

  – uzupełnienie elewacji w miejscu zdemontowanej rynny (docieplenie + struktura)

  – demontaż i ponowny montaż rur spustowych

  – wymiana obróbek blacharskich przyściennych (połączenie dachu wiatrołapu z budynkiem) na nowe z blachy powlekanej wraz z położeniem pasa szerokości 50 cm z papy gr. 5,4mm pod obróbką i na połaci

  – skucie luźnych tynków

  – uzupełnienie brakujących tynków wraz z gruntowaniem powierzchni przed położeniem tynków

  – wymiana parapetów na nowe z blachy powlekanej

  – montaż systemowych listew dylatacyjnych w narożnikach ścian (na połączeniu wiatrołapu z budynkiem) wraz z uzupełnieniem szczelin kitami trwale plastycznymi

  – wykonanie nowego tynku żywicznego/mozaikowego na wysokości cokołu wraz z położeniem gruntu szczepnego z kwarcem

  – wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych (tynki barwione w masie lub dwukrotnie pomalowane z wtopieniem siatki elewacyjnej w warstwie kleju wraz z guntowaniem na ścianach i suficie)

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

3) Prace związane z remontem schodów zewnętrznych w dwóch wariantach:

a) wariant I:

– demontaż i ponowny montaż istniejącej poręczy

– skucie luźnych tynków boków schodów

– montaż systemowych listew dylatacyjnych na połączeniu schodów z wiatrołapami

– ściany boczne schodów wykończyć w tynku żywicznym/mozaikowym (naprawa ubytków tynku, wyrównanie powierzchni, zatopienie siatki, położenie struktury żywicznej z gruntowaniem-grunt szczepny z kwarcem)

skucie lastyko oraz pozostałych warstw posadzek umożliwiających położenie nowej okładziny

– wypoziomowanie schodów i wyrównanie wysokości i szerokości istniejących stopni,

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w systemie Weber lub równoważnym (mikrozaprawy uszczelniające),

– wymiana istniejących wycieraczek na nowe systemowe 60x40cm (krata ze stali ocynkowanej, osadnik z tworzywa)

– położenie płytek betonowych gr. 5cm z wierzchnią warstwą z kamienia naturalnego płukanego na mrozoodpornym kleju budowlanym przeznaczonym do elementów betonowych, wypełnienie między płytkami z fugi żywicznej

– odtworzenie nawierzchni terenu wokół schodów

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

b) wariant II:

– demontaż i ponowny montaż istniejącej poręczy

– skucie luźnych tynków boków schodów

– montaż systemowych listew dylatacyjnych na połączeniu schodów z wiatrołapami

– ściany boczne schodów wykończyć w tynku żywicznym/mozaikowym (naprawa ubytków tynku, wyrównanie powierzchni, zatopienie siatki, położenie struktury żywicznej z gruntowaniem-grunt szczepny z kwarcem)

skucie lastyko oraz pozostałych warstw posadzek umożliwiających położenie nowej okładziny

– wypoziomowanie schodów i wyrównanie wysokości i szerokości istniejących stopni,

– wykonanie hydroizolacji podpłytkowej w systemie Weber lub równoważnym (mikrozaprawy uszczelniające),

– wymiana istniejących wycieraczek na nowe systemowe 60x40cm (krata ze stali ocynkowanej, osadnik z tworzywa)

położenie płyt granitowych gr. 4cm na spocznikach, stopnicach i podstopniach wraz z cokolikami (płyty kamienne antypoślizgowe płomieniowane) wraz z fugowaniem

– odtworzenie nawierzchni terenu wokół schodów

-uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania i warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.