opublikowano dnia 23 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu budynku przy Al. 1 Maja 2A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu godnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 3105-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Aleja 1 Maja 2A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

1) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wersja papierowa i elektroniczna (edytowalna) na niżej wymienione prace:

– demontaż istniejących obróbek blacharskich: pas nadrynnowy, obróbki przyścienne kominów

– montaż nowych obróbek blacharskich: obróbki przyścienne z blachy powlekanej w kolorze kominów, pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej

– uzupełnienie brakującego spoinowania cegieł kominów

– uzupełnienie ubytków w betonie czap kominowych oraz położenie nowej hydroizolacji na ich powierzchni

– wymiana zabezpieczeń wylotów bocznych kominów – siatka stalowa demontowalna

– wymiana istniejącego wyłazu dachowego na nowy z ogranicznikiem rozwarcia skrzydła i zamknięciem wraz z obróbką

– przygotowanie podłoża poprzez mechaniczne oczyszczenie (szczotki) istniejącej papy z kurzu, mchu i innych zanieczyszczeń, likwidacja pęcherzy

– położenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całości dachu (papa gr. min. 5,6 mm <do temperatury – 25 ºC w użytkowaniu) po uprzednim zagruntowaniu powierzchni

– wykonanie obróbek z papy wokół wszystkich kominów, attyk i wywiewek kanalizacyjnych,

W kosztorysie należy uwzględnić niżej wymienione prace jako odrębne pozycje kosztorysowe:

– wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej gzymsów wraz z pasem podrynnowym

– wymiana rynien z blachy ocynkowanej wraz z łącznikiem rur spustowych

– uzupełnienie ubytków w gzymsach wraz z pomalowaniem całej ich powierzchni


Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac potwierdzonego przez Zarząd Wspólnoty
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej