opublikowano dnia 23 stycznia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu budynku przy ul. Generała Zajączka 7 w Giżycku”

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu godnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 08-02-2023r. do godz. 12:00.

 

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Generała Zajączka 7

Administrator Sp. z o.o. zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

1) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wersja papierowa i elektroniczna edytowalna) na niżej wymienione prace:

– wymiana istniejącej dachówki na nową ceramiczną,

– wymiana części zdegradowanego deskowania,

– wzmocnienie elementów więźby poprzez nadbitki (jeśli wymagane)

– położenie izolacji (papa, membrana)

– wykonanie nowych łat i kontrłat dachu,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich (z wymianą parapetów okien lukarn),

– wymiana wyłazów dachowych, ław kominiarskich i dojść do kominów, montaż płotków przeciwśniegowych

– demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych (rynny i rury spustowe istniejące do ponownego montażu),

– demontaż i ponowny montaż anten z zastosowaniem systemowych dachówek do przejść antenowych

– montaż systemowych kominków wentylacyjnych zintegrowanych z dachówką w miejscach istniejących wywiewek na połaci

– konserwacja drewnianej deski okapowej („wróblówka”),

Informacje szczegółowe:

Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.
Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej