opublikowano dnia 5 września 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu i kominów ponad dachem budynku przy ul. Sikorskiego 5 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji kosztorysowej remontu dachu i kominów ponad dachem budynku godnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1909-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Sikorskiego 5

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

1) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na niżej wymienione prace:

– wymiana istniejącej dachówki na nową ceramiczną,

– wymiana części deskowania,

– położenie izolacji (papa, membrana)

– wykonanie nowego łacenia dachu,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich,

– przemurowanie kominów ponad dachem (cegła klinkierowa)

– wymiana wyłazów dachowych, ław kominiarskich (wykorzystanie istniejących ław kominiarskich jeśli zdatne do użytku) i dojść do kominów, montaż płotków przeciwśniegowych

– wymiana rynien i rur spustowych,

– wykonanie nowej podbitki drewnianej,

-montaż systemowych wywiewek pionów kanalizacji

– wykonanie nowych tynków na istniejących lukarnach,

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej