opublikowano dnia 12 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie dokumentacji projektowej hydroizolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i piwnic, ich odgrzybienia oraz odsalania w budynku przy ul. Pionierskiej 5 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania dokumentacji projektowej hydroizolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i piwnic, ich odgrzybienia oraz odsalania zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2601-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 5.
A
dministrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót nr 1 obejmuje:

  opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej/projektowej hydroizolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych i piwnic, ich odgrzybienia oraz odsalania w budynku przy ul. Pionierskiej 5 w Giżycku

  uzyskanie wszelkich decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz obowiązujących przepisów dających możliwość realizacji inwestycji

  – sporządzenie inwentaryzacji w obrębie planowanych prac

  – wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów

  – uzyskanie akceptacji Zarządu zastosowanych rozwiązań przed przystąpieniem do prac projektowych

– wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych

– uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym (m.in. pozwolenia konserwatorskiego)

– uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane

– dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi  pozwoleniami wymaganymi Prawem Budowlanym;

 1. Zakres robót nr 2 obejmuje:

  sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót i tabeli elementów scalonych planowanych prac na podstawie obowiązujących cen Sekocenbud w wersji papierowej i edytowalnej (.ath)

Uwaga: W załączeniu zalecenia konserwatorskie.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych z podziałem na dwa zakresy.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty na jeden lub dwa zakresy robót.

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 4. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 5. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.