opublikowano dnia 10 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej likwidacji zadaszenia nad wjazdem do garażu budynku przy ul. Kombatantów 1A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dni2406-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbiórki zadaszenia nad wjazdem do garażu wraz z uzupełnieniem ocieplenia:Dokumentacja projektowa rozbiórki wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami: w wersji papierowej 3 egzemplarze projektu budowlanego i 3 egzemplarze projektu technicznego;

  wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc. lub docx. i pdf.) – 1 egz. Wersje elektroniczne należy dostarczyć na płycie CD lub pendrive.

  Uzyskanie wymaganych przepisami Prawa Budowlanego uzgodnień i pozwoleń na realizację projektu przebudowy(a także wszystkich niezbędnych uzgodnień)

  przemurowaniu niestabilnych warstw komina

  -Kosztorys inwestorski, w którym do wyceny należy przyjąć obowiązujące składniki cenotwórcze do kosztorysowania publikowane w informatorze o stawkach robocizny kosztorysowej, cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów „SEKOCENBUD” . Wersja papierowa: kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze, przedmiar – 2 egzemplarze. Wersja elektroniczna (format ath i pdf.) 1 szt. dostarczona na płycie CD lub pendrive

  Płatność za wykonanie dokumentacji w transzach: 50% wynagrodzenia po wykonaniu całej dokumentacji i złożeniu projektu budowlanego do Starostwa Powiatowego w Giżycku; 50% wynagrodzenia po uzyskaniu pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę.

W załączeniu zdjęcia zadaszenia oraz rzut konstrukcji stropu i nadproża.

 

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac i przedmiaru robót.
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę.