opublikowano dnia 17 sierpnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej budynku przy al. 1 Maja 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji projektowej przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 3108-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 1.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Wykonanie projektu przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej budynku wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami.
 2. Projektowana instalacji dotyczy odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu.
 3. Prace projektowe należy wykonać w oparciu o posiadane przez Wspólnotę warunki przyłączenia do sieci.
 4. Budynek jest podpiwniczony.

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.