opublikowano dnia 13 lutego 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji związanej z budową wiaty śmietnikowej dla budynku przy ul. Konarskiego 16 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji związanej z budową wiaty śmietnikowej zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2102-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 16.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję wykonanie dokumentacji w dwóch etapach:

I. Etap

Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji wiaty wraz z analizą możliwości jej lokalizacji w sąsiedztwie istniejącej wiaty śmietnikowej (załącznik graficzny z lokalizacją wiaty istniejącej na działce 460/2) zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane i obowiązującymi przepisami

 

II. Etap

– przygotowanie dokumentacji budowy wiaty śmietnikowej oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od właściwego organu, pozwalających na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane

– uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu (m.in. uzyskanie pozwolenia z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz właściciela sieci telekomunikacyjnej)

– uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń wymaganych Prawem budowlanym

– dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji łącznie z niezbędnymi  pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót z podziałem na poszczególne etapy.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.