opublikowano dnia 11 grudnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie dokumentacji związanej z budową wiaty śmietnikowej dla budynku przy ul. Konarskiego 18 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie dokumentacji związanej z budową wiaty śmietnikowej zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2012-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 18.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Zakres robót obejmuje :

– przygotowanie dokumentacji budowy wiaty śmietnikowej przez osobę o stosownych uprawnieniach oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót od właściwego organu, pozwalającej na realizację inwestycji, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane

– dokumentację należy przygotować w oparciu o przekazane: szkice wiaty i jej lokalizacji na działce 458/17 i 1449/4 oraz uzyskane pozwolenie konserwatorskie

– dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji.