opublikowano dnia 1 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. Kombatantów 1A
w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej wraz z pozyskaniem Grantu OZE zgodnie z zakresem stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
15-06-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kombatantów 1A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 5 kWp na dachu budynku przy ul. Kombatantów 1A wraz z pozyskaniem Grantu OZE

Zakres obejmuje:

1) wykonanie projektu budowlanego (jeśli wymagany) oraz projektu technicznego wraz z wymaganymi uzgodnieniami w tym Rzeczoznawcy przeciwpożarowego.

2) uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa

3) konstrukcja wsporcza paneli winna być wykonana w sposób najmniej inwazyjny w papowe pokrycie dachowe oraz umożliwić łatwy demontaż i ponowny montaż w przypadku wystąpienia usterki w pokryciu dachowym i konieczności dokonywania konserwacji

4) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych z konstrukcją wsporczą, urządzeń sterowniczo-przełączeniowych oraz układów automatyk sterowniczej

5) Przyłączenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku wraz z podłączeniem do ogólnopolskiej sieci energetycznej (uzyskanie odpowiednich warunków i uzgodnień)

6) Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i wszystkich dostarczonych urządzeń

7) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w przypadku wystąpienia zmian w trakcie realizacji zadania

8) Dokonanie zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej i uzyskanie pozytywnego stanowiska zezwalającego na prowadzenie eksploatacji

9) Przyłączenie paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej obejmuje:

-dostawę i montaż inwertera/-ów wraz z wykonaniem obwodów pomocniczych i sterowniczych oraz zabezpieczeń poszczególnych obwodów
-wykonanie instalacji DC łączącej panele fotowoltaiczne z inwerterem/-ami
-wykonanie instalacji AC łączącej inwerter/-y z istniejącą instalacją w budynku
-wszelkie przewody po stronie DC powinny być wykonane przewodami dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych oraz w izolacji ognioodpornej a także winny być ułożone w kanałach kablowych. Szczegółowy przebieg tras przewodów należy uzgodnić z Zamawiającym.

10) Inwerter/-y ma umożliwiać współpracę paneli fotowoltaicznych z trójfazową siecią elektroenergetyczną.

11) Zamawiający wymaga aby inwerter/-y posiadały dwa certyfikaty zgodności (LVD i EMC) oraz okres gwarancji minimum 5 lat od dostawcy w Polsce

12) Wykonawca musi wykonać instalację umożliwiającą zdalne sterowanie procesem wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wraz z rejestracją parametrów i ilości wytworzonej energii elektrycznej

13) Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń dostarczonych urządzeń, w tym ich ochronę odgromową i przeciwprzepięciową

14) Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik z przyciskiem wyzwalającym umieszczonym na zewnętrznej ścianie budynku lub w miejscu wyznaczonym przez Rzeczoznawcę przeciwpożarowego.

15) Zamawiający wymaga, aby montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń odbyło się pod nadzorem osoby z ramienia Wykonawcy posiadającej wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (lub równoważne)

16) Zamówienie obejmuj wykonanie wszelkich wymaganych prawem pomiarów i sprawdzeń dostarczonych urządzeń przed ich oddaniem do użytkowania i eksploatacji
17) Zamówienie obejmuje szkolenie pracowników pełniących funkcję konserwatora instalacji elektrycznej budynku z użytkowania i eksploatacji dostarczonych urządzeń.

18) Przygotowanie miejsca pod montaż licznika dwutorowego

19) Wszystkie dostarczone i wbudowane w ramach niniejszego zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania.

20) W związku z koniecznością pozyskania Grantu OZE na zakup i montaż instalacji odnawialnego źródła energii, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej dokumentacji, pozwoleń i wniosków oraz koordynowania procesu zmierzającego do pozyskania dofinansowania do poniesionych kosztów przedsięwzięcia

21) Wykonawca przedstawi etapy finansowania (płatności) przedsięwzięcia z uwzględnieniem procesu pozyskania Grantu OZE

22) Oferta Wykonawcy powinna określać okres gwarancji oraz planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac

23) Wykonawca w ofercie określi koszty corocznych przeglądów wykonanej instalacji

 

Załączniki: rzut dachu oraz zestawienia zużycia prądu w roku 2022.

 

Informacje szczegółowe:

1.Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.
2.Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
3.Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.
4.Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
5.Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.
Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.