opublikowano dnia 29 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie inwentaryzacji kondygnacji piwnicznej w budynku przy ul. Daszyńskiego 10A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania inwentaryzacji kondygnacji piwnicznej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
17-06-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Daszyńskiego 10A.

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

  1. Sporządzenie inwentaryzacji kondygnacji piwnicznej:

    – inwentaryzację należy wykonać w formie graficznej i opisowej (wskazanie wymiarów i powierzchni pomieszczeń wraz z zestawieniem przynależnych do lokali mieszkalnych komórek lokatorskich)

    – wskazanie pomieszczeń należących do części wspólnych budynku oraz komórek lokatorskich wraz z weryfikacją komórek lokatorskich pod kątem zgodności z aktami notarialnymi

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.