opublikowano dnia 17 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie izolacji pionowej dobudówki przy ul. Konarskiego 10 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie izolacji pionowej fundamentu dobudówki budynku przy ul. Konarskiego 10 w Giżycku  zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie zakresu zamieszczonego poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
0805-2023r. Do godz. 12.00

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 10.

Zadanie obejmuje:

– wykonanie wykopu mechanicznie do głębokości ław fundamentu

– oczyszczenie fundamentu

– naprawa spoin murarskich na całej długości fundamentu

– wykonanie hydroizolacji pionowej (od ław fundamentu do poziomu gruntu)

– ułożenie folii kubełkowej

– zasypanie i zagęszczenie wykopu

Wykonanie opaski (szer. 50cm)

-ustawienie obrzeży betonowych

-ułożenie kostki betonowej

-rozebranie i ponowne ułożenie kostki betonowej czerwonej od podwórka

-wykonanie obróbki blacharskiej analogicznie jak w opasce obok

Informacje szczegółowe:

  1. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

  3. Zaleca się aby oferent odwiedził i zbadał miejsce robót i jego otoczenia oraz pozyskał dla siebie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszystkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację; koszt takiej wizyty ponosi oferent.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
  7. Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.