opublikowano dnia 28 sierpnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych od strony ul. Traugutta budynku przy ul. Traugutta 14 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania izolacji pionowej fundamentów od strony ul. Traugutta zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
11-09-2023 r. do godz. 12.00.

Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót:

 1. Wariant 1 – izolacja ścian fundamentowych wraz z cokołem (odtworzenie studzienek okiennych)

  – demontaż chodnika (zdemontowane płyty betonowe do ponownego wbudowania) i elementów opaski betonowej

  – rozebranie schodów zewnętrznych oraz studzienek okiennych

  – wykopy przy odkryciu istniejących fundamentów.

  – skucie zmurszałych tynków, uzupełnienie nowych.

  – odgrzybienie, gruntowanie i ułożenie bitumicznej izolacji powłokowej Superflex 10 firmy WEBER, bądź równoważnej, zgodnie z systemem producenta.

  – ocieplenie ścian budynku styropianem Aqua gr. 5 cm, ułożenie folii kubełkowej.

  – montaż prefabrykowanych studzienek okiennych w miejscach zdemontowanych (doświetla wykonane z tworzyw sztucznych z rusztem kratowym)

  – wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej na podbudowie o gabarytach analogicznych do rozebranych

  zasypanie wykopu.

  wykonanie tynku żywicznego na cokole z wtopieniem siatki elewacyjnej

  odtworzenie chodnika z wykorzystaniem zdemontowanych płyt betonowych oraz uzupełnieniem brakujących elementów

  montaż betonowych korytek ściekowych pod rurami spustowymi

  zajęcie pasa drogowego

  utylizację gruzu i uprzątnięcie terenu po pracach.

 2. Wariant 2 – izolacja ścian fundamentowych wraz z cokołem (likwidacja okien w piwnicy)

  – demontaż chodnika (zdemontowane płyty betonowe do ponownego wbudowania) i elementów opaski betonowej

  – rozebranie schodów zewnętrznych oraz studzienek okiennych

  – wykopy przy odkryciu istniejących fundamentów.

  – demontaż okien w piwnicy, zamurowanie otworów okiennych (bloczek betonowy lub cegła ceramiczna pełna lub bloczek silikatowy)

  – skucie zmurszałych tynków, uzupełnienie nowych.

  – odgrzybienie, gruntowanie i ułożenie bitumicznej izolacji powłokowej Superflex 10 firmy WEBER, bądź równoważnej, zgodnie z systemem producenta.

  – ocieplenie ścian budynku styropianem Aqua gr. 5 cm, ułożenie folii kubełkowej.

  – montaż nawiewników w miejscach zdemontowanych okien (kratka w pomieszczeniu piwnicznym, rura fi 120mm wyprowadzona ponad powierzchnię terenu oraz zakończona głowicą zabezpieczającą przed opadami atmosferycznymi i przedostawaniem się gryzoni)

  – wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej na podbudowie o gabarytach analogicznych do rozebranych

  zasypanie wykopu.

  odtworzenie chodnika z wykorzystaniem zdemontowanych płyt betonowych oraz uzupełnieniem brakujących elementów

  montaż betonowych korytek ściekowych pod rurami spustowymi

  zajęcie pasa drogowego

  utylizację gruzu i uprzątnięcie terenu po pracach.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych z uwzględnieniem wariantów.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.