opublikowano dnia 24 maja 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie lub zakup 3 daszków wraz z montażem w budynku przy ul. Warszawskiej 15 i 15B

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie zakup lub wykonanie 1 daszka wraz z montażem zgodnie z z poniższym opisem.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0706-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 15 i 15B.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie lub zakup daszka od strony ul. Warszawskiej o wymiarach 120×150 [cm] o wyglądzie zbliżonym do daszka z załącznika nr1

przeniesienie punktu świetlnego (jeśli to będzie konieczne)

montaż nowego daszka

– uzupełnienie ubytków powstałych w wyniku montażu

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

2. Wykonanie lub zakup daszka od strony podwórka (Warszawska 15) o wymiarach ok. 150×90 [cm] wraz z rynną odprowadzającą wodę (konstrukcja stalowa z przekryciem)

– demontaż starego daszka (załącznik nr 2)

– przeniesienie punktu świetlnego (jeśli będzie to konieczne)

montaż nowego daszka

– uzupełnienie ubytków powstałych w wyniku montażu

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

3. Wykonanie daszka w budynku Warszawska 15B o wymiarach ok. 110×240 [cm] wraz z rynną odprowadzającą wodę (konstrukcja stalowa z przekryciem)

– demontaż starego daszka (załącznik nr2)

montaż nowego daszka

– uzupełnienie ubytków powstałych w wyniku montażu

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.