opublikowano dnia 13 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów, wymiana wyłazów dachowych wraz z ich obróbką oraz wykonanie nowego pokrycia papowego na lukarnach w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowych obróbek blacharskich wokół kominów, wymiana wyłazu dachowego oraz wykonanie nowego pokrycia papowego na lukarnach w budynku przy ul. Armii Krajowej 7 w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
27-05-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 7.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1 – wymiana obróbek blacharskich oraz wyłazów:

  1. Ustawienie rusztowań
  2. Demontaż istniejących obróbek (wraz z dachówkami wokół kominów)
  3. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej (wciętej w komin); wysokość obróbki blacharskiej min. 20 cm,
  4. Ponowne ułożenie dachówek,
  5. Wymiana wyłazów na nowe (2 szt) wraz z montażem,
  6. Demontaż rusztowań,
  7. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Zadanie 2 – wymiana poszycia dachowego papowego na lukarnach:

1. Demontaż istniejącego pokrycia dachowego do warstwy deskowania.

2. Montaż płyty OSB o gr. 12mm na istniejącym deskowaniu.

3. Położenie warstwy papy podkładowej oraz nawierzchniowej (o gr. min.5,4mm do -25 stopni C).

4. Wymiana rynien wraz z mocowaniem w obrębie lukarn.

5. Montaż nowych obróbek blacharskich wokół lukarn.

4. Uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Informacje szczegółowe:

Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej