opublikowano dnia 20 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wykonanie oceny technicznej wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) występujących w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  oceny technicznej wszystkich przewodów kominowych  zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0307-2023r. do godz. 12:00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 3

Administrator Sp. z o.o działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kościuszki 3 zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

  1. Wykonanie oceny technicznej wszystkich przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) występujących w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Giżycku, potwierdzającej ich przydatność do użytkowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowania.

  2. Ocena techniczna powinna wskazywać czy istniejące kominy zostały wykonane zgodnie z „warunkami technicznymi” określonymi w rozdziale 5 – Przewody kominowe, rozdziale 6 – Wentylacja i klimatyzacja oraz rozdziale 7 -Instalacja gazowa na paliwa gazowe, zawartymi w dziale IV – „wyposażenie techniczne budynków” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1065). Dotyczy to zwłaszcza zgodności ich wykonania z §140; §141 pkt 1) i 2); §142 ust. 1 i 2; §145 ust. 1 i 4; §146; §170 ust. 1 i 2; §172 ust. 1; §174 ust. 1 i 2; §175 ust. 1,2 i 3; §176 ust. 1.

  3. Ocenę stanu technicznego powinna sporządzić osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i wpisana na listę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.