opublikowano dnia 8 stycznia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 28 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania ogrodzenia terenu zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2201-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Westerplatte 28

Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wykonanie ogrodzenia długości około 27mb (wg załącznika graficznego i poniższego zakresu)

Zakres robót obejmuje:

– geodezyjne wyznaczenie granicy działki od strony ul. Boh. Westerplatte

– usunięcie żywopłotu znajdującego się poza granicą (jeśli to będzie konieczne)

– demontaż elementów istniejącego ogrodzenia, tj. słupki od furtki i bramy

– wykonanie nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wysokości ok. 140-150cm.

kompleksowy system ogrodzeniowy wykonany z paneli ogrodzeniowych o wysokości 1,2m wraz z słupkami mocującymi min. 5x5cm, podmurówką i odpowiednimi akcesoriami montażowymi. Słupki ogrodzeniowe w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo. Grubość siatki – min. 2,4 mm. Kolor siatki– antracyt, kolor bramy i furtki – antracyt bądź czarny.

– montaż jednej bramki wejściowej szerokości około 1,0m; (rysunek poglądowy w załączniku)

– montaż bramy dwuskrzydłowej szerokość ok. 3,6m; rysunek poglądowy wg załącznika (rysunki poglądowe pochodzą ze strony marketu Castorama )

uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in. wykarczowanie części żywopłotu.

  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.