opublikowano dnia 27 czerwca 2024

ZAPROSZENIE

do składania ofert o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000,00 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1

Nazwa zamówienia:

Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych

od 1.08.2024r. do 31.07.2025r.

ZAMAWIAJĄCY:

ADMINISTRATOR SP. Z O. O.

działający w imieniu i na rzecz

Gminy Miejskiej Giżycko

Giżycko, dnia 26.06.2024r.

I. Informacje wprowadzające

1. Administrator Sp. z o. o. ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych od 01.08.2024r. do 31.07.2025r.

a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.). – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)

II. Zamawiający

Administrator Sp. z o. o., ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko

a) NIP: 845-16-66-886

b) REGON 790376220

II.A Informacja Zamawiającego dotycząca danych osobowych

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
  a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 2. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administrator Sp. z o. o. , ul. Pocztowa 3, 11-500 Giżycko;

– inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Radosław Różański z siedzibą w Giżycku, ul. Pocztowa 3 e-mail: admpocztowa@wp.pl; tel. 87 428 25 80.

– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

– odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, z zastrzeżeniem art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp;

– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji wynikający z odrębnych przepisów;

– obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

– posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 97 ust. 1a Pzp;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez osobę , której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
  *
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; zastrzeżenie,
  o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

– nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych od 01.08.2024r. do 31.07.2025r.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

1.UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU:

 

Budynki:

a) zamiatanie klatek schodowych 1 raz / dzień i gruntowne sprzątanie po remoncie,

b) obmiatanie korytarzy piwnic nie rzadziej jak 1 raz /miesiąc,

c) zmywanie schodów na klatkach schodowych (mycie schodów drewnianych) – nie rzadziej jak 1 raz w miesiącu oraz każdorazowo w przypadku zabrudzenia wydzielinami ludzkimi i zwierzęcymi,

d) obmiatanie strychów -nie rzadziej jak 1 raz / miesiąc,

e) zmywanie lamperii w klatkach schodowych nie rzadziej jak 1 raz/miesiąc,

f) mycie okien i drzwi wejściowych do budynku i piwnic, w obrębie klatek schodowych – nie rzadziej niż raz na kwartał (wewnątrz), od kwietnia do października (na zewnątrz),

g) sprzątanie pomieszczeń pralni, suszarni, przyłączy wodomierzy głównych – nie rzadziej niż 1 raz / miesiąc,

h) bieżące usuwanie napisów, rysunków, zabrudzeń i ulotek reklamowych

i) mycie lamp oświetleniowych w budynku i na zewnątrz – 1 raz /miesiąc

j) usuwanie zieleni (trawy, chwasty) z krawężników i opasek wokół budynków

k) odśnieżanie dojść do budynków

l) posypywanie piaskiem jako zabieg przeciwdziałający powstawaniu śliskości w warunkach wystąpienia gołoledzi.

Uwaga:

Zmywanie klatek schodowych oraz mycie lamperii, okien i drzwi należy wykonywać przy zastosowaniu środków chemicznych dopuszczonych do stosowania w gospodarstwach domowych.

2.INNE PRACE PORZĄDKOWE

Budynki:

a) wymiana spalonych żarówek na klatkach schodowych, korytarzach, strychach, przed wejściem do klatek schodowych oraz korytarzach piwnicznych o mocy nie większej niż 40 W,

b) likwidacja skutków niedrożności instalacji kanalizacyjnej polegającej na usuwaniu nieczystości i dezynfekcji korytarzy piwnicznych, bieżące informowanie służb Zamawiającego o zauważonych nieprawidłowościach, usterkach w obrębie nieruchomości budynkowych,

c) czyszczenie „studzienek” okienek piwnicznych znajdujących się na zewnątrz budynku,

d) mycie gablot, domofonu i skrzynek na listy, umieszczanie i usuwanie nieaktualnych ogłoszeń, obwieszczeń.

e) o przypadku pozostawienia przez lokatorów na klatce schodowej, korytarzu piwnicznym oraz strychu rzeczy i przedmiotów Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego,

f) kontakt Wykonawcy lub pełnomocnika z Zamawiającym poprzez stawienie się minimum co drugi dzień roboczy między godziną 7:00 i 10:00.

3. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIACIE ŚMIETNIKOWEJ

Wiata śmietnikowa:

a) bieżące utrzymanie czystości w wiacie

b) odśnieżanie dojść do wiat śmietnikowych

IV. Kontakt z wykonawcami:

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest:

– Anna Koprowska – zarządca zasobów komunalnych, Administrator Sp. z o. o. w Giżycku

tel. 87 428 25 80, e-mail: anna.koprowska@administrator-gizycko.pl

V. Kryterium wyboru oferty:

a) cena – 70%

b) doświadczenie Wykonawcy- 30%

Punktacja będzie przyznawana wg punktacji wskazanej poniżej:

Firma z doświadczeniem 1 rok – 0 punktów

Powyżej 1 do 5 lat – 10 punktów,

Powyżej 5 lat do 10 lat – 20 punktów,

Powyżej 10 lat – 30 punktów,

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

1. Oferowaną cenę netto/brutto za realizację całości zamówienia obejmującą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją przedmiotu zamówienia – zgodnie z formularzem ofertowym- załącznik nr 1 do zapytania

2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII. Termin, miejsce i forma składania ofert

1. Ofertę należy przesłać/dostarczyć na adres Zamawiającego : Administrator Sp. z o. o. w Giżycku, ul. Pocztowa 3 w terminie do dnia 12.07.2024r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2024r. o godz. 10:05. Oferta powinna zostać właściwie oznaczona z dopiskiem „Wykonanie usługi utrzymania czystości i porządku w nieruchomościach budynkowych od 01.08.2024r. do 31.07.2025r.oraz właściwie zabezpieczona przed możliwością otwarcia przed terminem otwarcia ofert.

2. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Administratora Sp. z o. o. w Giżycku.

VII. Wykluczenie Wykonawcy

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na pod stawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b)wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowani środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295),jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka,o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności, o których mowa powyżej. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust.9.1.1. Zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy (art. 7 ust. 3 powołanej ustawy).

Uwagi końcowe:

1. Zamawiający zastrzega prawo do:

1) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

2) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz bez uzasadnienia,

3) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie przetargu,

4) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia,

5) możliwości przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

6) podjęcia negocjacji ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania.

2. Oferta przygotowana jest na koszt Wykonawcy. Wykonawcy z tytułu kosztów przygotowania oraz złożenia oferty nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

IX. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Wykaz budynków – załącznik nr 2

3. Wzór umowy – załącznik nr 3

4. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 4