opublikowano dnia 10 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalu, zamurowanie drzwiczek wyczystkowych w piwnicy, odtworzenie komina w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wykonania wentylacji grawitacyjnej w lokalu, zamurowanie drzwiczek wyczystkowych w piwnicy, odtworzenie komina zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dni2406-2024r. do godz. 1000.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Odtworzenie rozebranego ponad dachem komina polegającego na:– przemurowaniu niestabilnych warstw komina

  – wymurowanie komina dwukanałowego z cegły klinkierowej: gabaryty komina analogiczne pod względem wymiarów jak komin zlokalizowany symetrycznie na dachu (w załączeniu zdjęcie), kolor cegły klinkierowej zbliżony do istniejącego

  – szerokość komina ok. 38cm, długość komina ok. 64cm, przekroje przewodów wentylacyjnych ok. 14x14cm

  – wysokość komina minimum 40cm od poziomu kalenicy budynku

  – wykonanie obróbek przyściennych komina z blachy ocynkowanej wraz z wykonaniem kołnierza z papy lub membrany wywiniętego na połać i pod obróbkę

  – wykonanie czapy betonowej komina z kapinosami

  – zabezpieczenie wylotów kanałów siatką demontowalną

 2. Zamurowanie drzwiczek wyczystkowych w piwnicy – 6 szt.– demontaż drzwiczek wyczystkowych

  – zamurowanie otworów po wyczystkach

  – uzupełnienie tynku w miejscu zamurowań

 3. Montaż systemowego izolowanego komina dwupłaszczowego wentylacyjnego: – montaż prefabrykowanego komina wentylacyjnego obsługującego łazienkę na 1 piętrze (nad lokalem znajduje się strych nieużytkowy)

  – komin wentylacyjny dwupłaszczowy: grubość ścian ze stali ocynkowanej min. 0,5mm, grubość izolacji min. 25mm, średnica kanału wentylacyjnego (wewnętrzna) min. 100 mm

  – komin musi być wyposażony w trójnik ze skraplaczem oraz nasadę zabezpieczającą przed zawirowaniami powietrza oraz wpływem opadów atmosferycznych

  – wysokość komina wg informacji Spółdzielni „Kominiarz” (w załączeniu) wysokości ok. 2,9m

  – strop między lokalem 4a a poddaszem nieużytkowym: strop drewniany ze ślepym pułapem z wylewką betonową

  – należy wykonać obróbki komina na przejściu przez połać dachową (dach krokwiowy z deskowaniem, pokryty dachówką na łatach i kontrłatach) oraz uzupełnić ubytki tynków i posadzek powstałych podczas prac

 4. W związku wydaną decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Giżycku wszystkie roboty należy wykonać pod nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej i prowadzić dziennik budowy zarejestrowany w PINB w Giżycku. Wykonawca robót zapewni kierownika budowy we własnym zakresie.
 5. Uprzątnięcie po pracach oraz utylizacja odpadów. 

  W załączeniu zdjęcia kominów oraz informację ze Spółdzielni „Kominiarz”.

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac i przedmiaru robót.
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wypełnionym dziennikiem budowy.