opublikowano dnia 23 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie zabezpieczenia częściowo rozebranego komina w budynku przy ul. Kościuszki 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wykonania zabezpieczenia częściowo rozebranego komina zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2903-2023r. do godz. 1000.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 3.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Wykonanie zabezpieczenia częściowo rozebranego komina polegającego na:– przemurowaniu niestabilnych warstw komina

  – wymurowanie komina dwukanałowego z cegły klinkierowej: gabaryty komina analogiczne pod względem ilości warstw i wymiarów jak komin zlokalizowany symetrycznie na dachu (w załączeniu zdjęcie), kolor cegły klinkierowej zbliżony do istniejącego

  – wykonanie obróbek przyściennych komina z blachy ocynkowanej wraz z wykonaniem kołnierza z papy lub membrany wywiniętego na połać i pod obróbkę

  – wykonanie czapy betonowej komina z kapinosami

   

   

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac.

 6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami.