opublikowano dnia 14 lutego 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana części instalacji sanitarnej na odcinku od studni do budynku przy ul. Dąbrowskiego 9 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiany części instalacji sanitarnej zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2802-2023r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 9.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wymiana części instalacji sanitarnej na odcinku między studnią, a przejściem do budynku

– demontaż uszkodzonej instalacji

– umieszczenie nowego odcinka instalacji między studnią i budynkiem wraz z podbudową

– naprawa uszkodzeń ściany budynku w miejscu przejścia instalacji

– wykonanie nowego przejścia instalacji przez ścianę w tulei osłonowej stalowej wraz z uszczelnieniem

– zakotwienie żeliwnej podstawy wyłazu studni kanalizacyjnej

– odtworzenie opaski w miejscu zapadnięcia się gruntu (kostka wraz podbudową)

– uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

  8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.