opublikowano dnia 20 marca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Warszawska 12 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymianę drzwi wejściowych do budynku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0304-2024 r. do godz. 1200 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 12.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz z obróbką:

  – szerokość całkowita w świetle otworu – ok. 127cm

  – wysokość całkowita w świetle otworu – ok. 279 cm

  skrzydło główne – szerokość przejścia w świetle ościeżnicy min. 90cm

  – ze szkleniem (wielkość analogiczna do istniejącej)

  – montaż odbojnicy na klatce schodowej

  – skrzydło boczne z możliwością otwierania, ze szkleniem (analogicznie do stanu istniejącego)

  klamka dwustronna

  – drzwi dostosowane do montażu domofonu w przyszłości (powinny zawierać odpowiednie wycięcia)

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały