opublikowano dnia 23 kwietnia 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na klatce schodowej w budynku przy ul. Nowowiejskiej 31 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na klatkach schodowych . zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0705-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 31.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

Wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej:

– wymiana instalacji WLZ na klatce schodowej wraz z bruzdowaniem (do tablic włącznie, bez zabezpieczeń w lokalach)

– wymiana instalacji oświetleniowej (230V) oraz starych opraw oświetleniowych na klatce wraz instalacją (lampy LED z czujnikiem ruchu)

– montaż szafek i tablic licznikowych i rozdzielni głównej

– montaż wyłącznika ppoż i głównego wyłącznika prądu

– likwidacja nieużuwanych punktów,

– zaślepienie starych puszek,

– uzupełnienie tynków w miejscach bruzd i włączników

– wykonanie pomiarów instalacji WLZ i dokumentacji do ZE, oplombowanie liczników

Wymiana instalacji oświetleniowej w piwnicy (LED, 230V):

wymiana instalacji oświetleniowej oraz opraw na korytarzu piwnicznym – 1 szt. (na włącznik),

– wymiana instalacji oświetleniowej oraz opraw w komórkach lokatorskich – 6 szt. (na włącznik)

– wymiana instalacji oświetleniowej oraz opraw w pomieszczeniu wodomierza 1 szt. na włącznik

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.