opublikowano dnia 27 czerwca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy ul. Kętrzyńskiego 1 w Giżycku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej w piwnicy łącznie z boksami właścicieli zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowyadmtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1107-2023r. do godz. 12:00 .

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kętrzyńskiego 1.
A
dministrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

 1. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej

  – demontaż starej instalacji

  – montaż nowej instalacji w rurkach ochronnych (wraz z boksami właścicieli)

  – instalacja oświetlenia LED i włączników światła (wraz z boksami właścicieli)

  – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

 2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

 3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

 5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

 7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały oraz protokół kominiarski z odbioru prac.