opublikowano dnia 21 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymiana instalacji WLZ i ADM w budynku przy ul. Smętka 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany instalacji WLZ
i ADM
budynku  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
05-04-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Smętka 1.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuję:

 1. Wymiana instalacji oświetleniowej w komórkach lokatorskich piwnicy z wymianą opraw (oprawy na żarówki) i włączników. Instalacja w piwnicy 24V.

 2. Wymiana instalacji oświetleniowej piwnicy z pozostawieniem przebudowanej instalacji
  i opraw oświetleniowych w częściach wspólnych.

 3. Wymiana instalacji ADM i WLZ na klatkach schodowych i strychach: pozostawienie istniejących opraw oświetleniowych, wymiana oświetlenia strychów (2 punkty świetlne w jednym strychu i jeden punkt w drugim strychu z włącznikami).

 4. Wymiana instalacji oświetlenia zewnętrznego 2 klatki z pozostawieniem istniejącej oprawy.

 5. Wymiana tablic głównych, licznikowych i administracyjnych wraz z wymianą szafek.

 6. Wykonanie instalacji między licznikiem a lokalem, montaż tablicy TM wraz
  z zabezpieczeniami i połączenie instalacji remontowanej z istniejącą w lokalu.

 7. Wykonanie wyłącznika głównego instalacji elektrycznej budynku

 8. Montaż wyłączników p.poż

 9. Tynkowanie bruzd

 10. Wykonanie pomiarów nowo wykonanej instalacji elektrycznej

 11. Uzgodnienie i przekazanie robót do Zakładu Energetycznego wraz z oplombowaniem urządzeń.

Informacje szczegółowe:

 1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

 3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych

 4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

 6. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

 7. Wykonawca w ofercie określi okres gwarancji.