opublikowano dnia 29 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana instalacji wodociągowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiana instalacji wodociągowej w częściach wspólnych zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0704-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Dąbrowskiego 4.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Zakres robót obejmuje : – demontaż istniejącej instalacjiwymiana instalacji wodociągowej od wodomierza głównego poprzez leżaki, piony do istniejących wodomierzy lokalowych z montażem zaworów podpionowych i przedlicznikowych

    – sprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

    Nową instalację należy poprowadzić z zachowaniem istniejących przekrojów. Przejścia instalacji przez ściany należy zabezpieczyć w rurach osłonowych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz określać termin zakończenia prac oraz okres udzielonej gwarancji.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.