opublikowano dnia 8 marca 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy w budynku przy ul. Mickiewicza 14

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiana instalacji wodociągowej w poziomie piwnicy zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2703-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 14.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

  1. Zakres robót obejmuje :

    wymiana instalacji wodociągowej od wodomierza głównego do istniejących pionów z wymianą lub montażem zaworów podpionowych w poziomie piwnicy.

    Nową instalację należy poprowadzić pod stropem piwnicy z zachowaniem istniejących przekrojów. Przejścia instalacji przez ściany należy zabezpieczyć w rurach osłonowych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz określać termin zakończenia prac oraz okres udzielonej gwarancji.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.