opublikowano dnia 20 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana ław kominiarskich w budynku przy ul. Kolejowa 6 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wymiany ław kominiarskich zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0306-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Kolejowa 6.

Administrator Spółka z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wariant 1:

1. Wymianę istniejących podestów ław kominiarskich na nowe drewniane o gr.4cm.

Wariant 2:

1. Wymiana ław kominiarskich drewnianych na systemowe, stalowe w kolorze ceglastym wraz z montażem dodatkowych wsporników mocujących, jeśli będzie to konieczne.

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w obu wariantach.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

pobierz Pliki