opublikowano dnia 3 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymiana leżaka kanalizacji w piwnicy wraz z wymianą dwóch przyłączy do studni w budynku przy ul. 3 Maja 42 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  Wymiana leżaka kanalizacji w piwnicy wraz z wymianą dwóch przyłączy do studni zgodnie z zakresem prac przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia
10-06-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 42.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac w pojedynczej klatce:

1. W piwnicy wymiana leżaka żeliwnego o śr. ok. 120mm na odcinku o długości ok. 3,5 m na leżak PVC o Ф=120mm wraz z montażem rewizji (leżak należy połączyć z istniejącym pionem żeliwnym oraz zamontować dwa trójniki i połączyć je z instalacją kanalizacyjną)

2. Wymiana dwóch przyłączy żeliwnych o średnicy ok. 120mm na rury PVC o średnicy 120 mm o długości ok. 8m oraz ok. 7m wraz podłączeniem do istniejącej studzienki rewizyjnej i uszczelnieniem przejść przez ścianę zewnętrzną budynku.

3. Odtworzenie opaski z betonu oraz z kostki betonowej

4. Odtworzenie nawierzchni nieutwardzonej (zasianie trawy)

5. Utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach.

W załączeniu zdjęcia.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac .
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

pobierz Pliki