opublikowano dnia 9 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wymiana okienek piwnicznych (6szt.) wraz z montażem moskitier w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wymiana 6 okienek piwnicznych wraz z z montażem moskitier od strony podwórka w budynku przy ul. Konarskiego 1 w Giżycku zgodnie z zakresem przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać listownie lub w biurze Spółki ADMINISTRATOR 11-500 Giżycko ul. Pocztowa 3 (SEKRETARIAT), bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 1605-2024r. do godz. 1200 ..

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Konarskiego 1.
Administrator Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

– wymiana 6 okien piwnicznych o wymiarach ok. 62×32 [cm] na okna plastikowe, uchylno-rozwierne

– montaż moskitier na 6 oknach

– utylizacja starych okien i uprzątnięcie po pracach

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w rozbiciu na zadania i warianty zgodnie z podanym wyżej zakresem. Obowiązkiem oferenta jest wyliczenie ryczałtowej ceny ofertowej.

  2. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

  3. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Wykonawca w ofercie określi termin gwarancji na wykonane prac.

  7. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały