opublikowano dnia 10 czerwca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Wymiana pionu kanalizacyjnego w piwnicy budynku przy ul. Białostockiej 22 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w zakresie  Wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Białostockiej 22 zgodnie z zakresem prac przedstawionym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
24-06-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Białostocka 22.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac w pojedynczej klatce:

1. Wymiana pionu żeliwnego kanalizacyjnego na wysokości ok. 3,2 m na pion PVC o Ф=120mm

6. Utylizacja odpadów i uprzątnięcie po pracach.

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac .
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.