opublikowano dnia 22 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wzmocnienie stropu nad piwnicą oraz naprawa schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Unii Europejskiej 18 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  wzmocnienia stropu nad piwnicą (pod wiatrołapem) oraz naprawy schodów zewnętrznych do budynku zgodnie z zakresem opisanym poniżej.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
0506-2024 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Unii Europejskiej 18.

Administrator Spółka z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wzmocnienie stropu nad piwnicą (pod wiatrołapem):

1. Demontaż istniejącego sufitu z desek oraz usunięcie polepy

2. Wykonanie nakładek drewnianych o wym. 8×20[cm] na belki istniejące obustronnie na belki środkowe (3 szt.) i jednostronnie na belki skrajne (2 szt.).

3. Montaż sufitu z płyty OSB 3 o gr. 18mm

4. Utylizacja odpadów i sprzątnięcie po pracach

WYMIARY POMIESZCZENIA: 3,62×2,70 [m]

 

Naprawa schodów:

1. Usunięcie luźnych i uszkodzonych fragmentów schodów

2. Uzupełnienie miejscowych ubytków i spękań w stopniach i podstopnicach

3. Utylizacja odpadów i sprzątnięcie po pracach

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych w obu wariantach.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.

pobierz Pliki