opublikowano dnia 13 kwietnia 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Zakup i montaż daszka przed wejściem do budynku przy ul. Mickiewicza 31A w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie zakupu i montażu daszka przed wejściem do budynku przy ul. Mickiewicza 31A w Giżycku zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3 bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2704-2023 r. do godz. 12.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 31A

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Szczegółowe informacje:

 1. Zakres robót obejmuje :

  – zakup daszka z dwoma ściankami bocznymi w kolorze brązowym (szer. daszka – 160cm, 2x ścianka boczna 180×50/60x30cm – wzór w załączniku)

  montaż daszka nad wejściem do budynku

  – sprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

 2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz określać termin zakończenia prac oraz okres udzielonej gwarancji.
 3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
 4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
 5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.