opublikowano dnia 11 marca 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Zakup i montaż domofonów w budynku przy ul. Pionierska 8 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie zakupu i montażu domofonów oraz wykonanie nowej instalacji w budynku przy ul. Pionierska 8 w Giżycku. zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2503-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 8.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

– wykonanie instalacji domofonowej 3 klatkach

montaż cyfrowej kasety domofonowej (3szt.)

montaż zasilacza (3 szt.)

– montaż unifonów (20 szt.)

kodowanie transponderów (40szt.)

dostosowanie drzwi do elektrozaczepu (jeśli będzie to konieczne)

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.