opublikowano dnia 20 maja 2024

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Zakup i montaż domofonów wraz z instalacją oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na klatkach schodowych w budynku przy ul. Nowowiejskiej 12 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie zakup i montaż domofonów wraz z instalacją oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej na klatkach schodowych . zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 0305-2024r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 12.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

Zadanie 1: Wymiana instalacji domofonowej:

– wykonanie instalacji domofonowej (2 klatki)

montaż cyfrowej kasety domofonowej (2szt.)

montaż zasilacza (2 szt.)

– montaż unifonów (12 szt.)

kodowanie transponderów (24szt.)

Zadanie 2: Wymiana instalacji elektrycznej:

– wymiana instalacji WLZ na klatkach schodowych

– wymiana oświetlenia na klatkach wraz instalacją (lampy z czujnikiem ruchu 2x5szt)

– montaż lamp zmierzchowych LED przed wejściami do klatek wraz z instalacją (2szt.)

– montaż lamp na strychu wraz z instalacją (2x2szt.)

– przeniesienie wszystkich skrzynek licznikowych w miejsce uzgodnione ze wspólnotą

– montaż włączników ppoż

– montaż instalacji wraz z podłączeniem jej do istniejących zabezpieczeń w lokalach

 

 

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.