opublikowano dnia 10 listopada 2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Zakup i montaż trzepaka do dywanów budynku przy ul. Nowowiejskiej 23 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie zakup i montaż trzepaka do dywanów budynku przy ul. Nowowiejskiej 23 w Giżycku. zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl w terminie do dnia 2411-2023r. do godz. 1200.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Nowowiejska 23.

Administrator Sp. z o.o zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody
w wyborze oferty.

Zakres prac obejmuje:

1. Zakup lub wykonanie trzepaka do dywanów:

– wysokość trzepaka od poziomu gruntu 200cm

– szerokość trzepaka 300 cm

– dodatkowa poprzeczka na wysokości 110 cm od poziomu gruntu

– trzepak wykonany z profili stalowych: rura średnicy 50mm, zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych w kolorze czarnym

2. Montaż trzepaka na terenie posesji we wskazanym przez Zarząd miejscu: wykonanie wykopów pod słupki oraz ich zabetonowanie.

3. Wywóz i utylizacja istniejącego trzepaka.

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót.

  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac
  4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany czas wykonania prac oraz okres gwarancji na wykonane prace.