opublikowano dnia 21 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI 

Remont płyt balkonowych budynku w przy al. 1 Maja 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie  remontu płyt balkonowych  zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
18-01-2023 r. do godz. 13.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa al. 1 Maja 1.

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres robót:

  1. Balkony : – skucie luźnych tynków na spodzie i czołach płyt balkonowych,

    uzupełnienie ubytków tynku płyt i czół balkonowych,

          – wykonanie nowych tynków cienkowarstwowych na spodzie i czole płyty balkonowej z wtopieniem siatki elewacyjnej,

          – wykonanie powłok malarskich farbami elewacyjnymi odpornymi na czynniki atmosferyczne i pleśń,

           – uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów

Ilość balkonów – 2 sztuki

 

Informacje szczegółowe:

  1. Oferta powinna zawierać : cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.
  2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
  4. Do obowiązku Wykonawcy należy ustalenie szczegółowego zakresu prac do wykonania na podstawie dokonanej przez siebie wizji lokalnej
  5. Wykonawca w ofercie określi planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

  6. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.