opublikowano dnia 12 grudnia 2022

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie ogrodzenia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pionierskiej 1 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie wykonania ogrodzenia terenu zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2312-2022 r. do godz. 10.30.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 1

Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wykonanie ogrodzenia długości około 61 mb (wg załącznika graficznego i poniższego zakresu)

Zakres robót obejmuje:

– demontaż istniejącego ogrodzenia oraz niwelacja terenu,

– okazanie przebiegu granic przez geodetę,

wstawienie pomiędzy istniejące słupki bramy wjazdowej oraz dwóch furtek od strony ul. Pionierskiej. Brama dwuskrzydłowa otwierana mechanicznie. Brama i furtki z profili metalowych zamkniętych, wypełnionych profilem pionowym zakończonym grotem. Wymiary bramy: około 3,0m x 1,6m. Wymiary furtek wejściowych: około 1,0m x 1,6m. Furtki z zamkiem. Kolor bramy i furtek – czarny.

– 13 pilotów do bramy 

wykonanie od podwórka ogrodzeniasiatki ogrodzeniowej plecionej wysokości 1,5m wraz z słupkami mocującymi min. 5x5cm, odpowiednimi akcesoriami montażowymi. Słupki ogrodzeniowe w wersji ocynkowanej i malowanej proszkowo. Grubość siatki – min. 2,4 mm. Kolor ogrodzenia –czarny. Wykonanie w ogrodzeniu furtki wejściowej. Furtka szerokości 1,0m i wysokości 1,5m (formą nawiązująca do ogrodzenia). Furtka z zamkiem.

– system jednego klucza do wszystkich furtek – 13 sztuk kluczy

uprzątnięcie po pracach i utylizacja odpadów.

UWAGA:

Odcinek ogrodzenia pomiędzy budynkiem Pionierska 1 a Pionierska 3 należy wycenić jako oddzielną pozycję.

Informacje szczegółowe:

      1.Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

      2.Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

     3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

    4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

    5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.