opublikowano dnia 12 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ADMINISTRATOR Sp. z o.o. w Giżycku

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT NA WYKONANIE INWESTYCJI

Wykonanie opaski i schodów przy budynku przy ul. Pionierskiej 3 w Giżycku

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót w zakresie opaski i schodów zgodnie z zakresem stanowiącymi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Oferty należy składać w biurze Spółki ADMINISTRATOR Sp. z o.o., 11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
bądź na adres mailowy: admtechniczny245@wp.pl. w terminie do dnia
2312-2022 r. do godz. 10.00.

Wyboru oferty dokona Wspólnota Mieszkaniowa Pionierska 3

Administrator Sp. z o. o. w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny i swobody w wyborze oferty.

Zakres prac:

Wykonanie opaski i schodów wg załącznika graficznego i poniższego zakresu

Zakres robót obejmuje:

1) Opaska:

rozebranie istniejącej opaski betonowej przy budynku.

– wykonanie nowej opaski przy budynku szerokości 80 i 40 cm z płytki betonowej z wierzchnią warstwą z kamienia naturalnego (w nawiązaniu do istniejących schodów w elewacji południowej) + obrzeże

 1. warstwa ścieralna z płytki betonowej z wierzchnią warstwą z kamienia naturalnego

 2. podsypka z cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 5cm

 3. podbudowa z pospółki – gr. 10cm

 4. obrzeża betonowe 6x20x100 cm w kolorze szarym

 5. opaskę wykonać z 2% spadkiem

  – w opasce należy uwzględnić korytka odprowadzające wodę w miejscu rur spustowych

  2) schody do piwnicy:

  rozebranie istniejących schodów betonowych przy budynku.

  – wykonanie nowych schodów z płytki betonowej z wierzchnią warstwą z kamienia naturalnego (w nawiązaniu do istniejących schodów w elewacji południowej

  uprzątnięcie po wykonanych pracach, utylizacja odpadów i odsianie trawy

  Informacje szczegółowe:

1. Oferta powinna zawierać: cenę ryczałtową za wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych.

2. Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej obiektu w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac remontowych.

4. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe, których nie można było przewidzieć do dnia zawarcia umowy i roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego będą wymagały odrębnego porozumienia zaakceptowanego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej.

5. Do odbioru końcowego prac Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. gwarancje, atesty i certyfikaty na wbudowane materiały.